E♭ـــــGmـــــFmـــــCmـــــGm
GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭
Gmدارم A♭خوابت رو Gmمیبینم تو بیدارم Cmنکن هرگز
بدون CmعشقمGm حقیقتCm داشتGm پس انکاA♭رم نکن B♭هرگز
نگاFmهت کرCmدمو FmچشماCmت فقطA♭ زیرِ سوالمGm برد
پرB♭یدم سمتِ آFغوشت A♭ولی سنگت به باGmلم خوردG
اگهCm پایانِ حرFmفاته سکوCmتم خاطرت B♭باشه
اگهGm از یاد تو A♭رفتم سقوGmطم خاطرت Fmباشه
اگهCm قلبت نمیخوFmادم اشاCmره کن خودم B♭میرم
اگهGm از بودنم A♭سیری ملاGmلی نیست A♭میمیرم ،B♭ میمیرم Cm
FmـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm
GmـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm
CmـــــB♭ـــــA♭ـــــGmـــــA♭
Cmستاره بودی و دستی یه شمعِFm رو به باCmدت کرد
یه ترسA♭ از عشقِ Fدیروزی به A♭من بی اعتماGدت کرد
گذCmشته های تلخِ تو بهFm روی تو نمیاCmرم
بیاFm با من تلافی کنD بفهمی دوستتG دارم ، دوستت Fmدارم

اگه پایانِ حرفاته سکوتم خاطرت باشه …
GmـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm
CmـــــB♭ـــــA♭ـــــGmـــــA♭

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *