Fmتمامِ من برای تو تویی که جانِ من شدی
B♭mزِ عشقِ تو چه بیقرCارم
B♭mنترس از این Cوابستگی B♭mاز عادت و Cدلبستگی
B♭که بی تو منC نفسFm ندارم
B♭mتو حق نداری بعد از این دستِ مرا رها کنی
Fmآتش به جانمان زنی به قلبِ خود جفا کنی
B♭mدیوانگی کن بیش از این باید که لبریزم کنی
Fmدریا به دریا با توام باید که درگیرم کنی ، Cدریا به دریا با توFmام
FmـــــCـــــFmـــــB♭m
عطرِ B♭mنفسهای تو خوابِ چشمانِ تو
Fmآن همه حرفهای تو عهد و پیمانِ تو
B♭mمرا نگاه کن ببین ای تو ای خوبِ من
Fmاز تو من عاشق شدم ای تو محبوبِ من ، Cدریا به دریا با توFmام

تو حق نداری بعد از این دستِ مرا رها کنی …

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *