آکورد آهنگ متهم گریخت از رضا عطاران و امیرحسین مدرس

پنجه ي مريم Cmرُسته در Fmشکافِ صخره ای
Cm اين Fmهمه رنگ از کجا Cmآورده ای تا بشکوفی Fm
Cmقطره قطره شکوفه Fmاز سرِ صخره ها D♭گرد آورده ام
E♭از گلبرگ های Cmسرخ دستمالی Fmبافته ام تا D♭آفتاب هدE♭يه کنم
پیِ خوCmشبختی همشFm صبح تا شبCm دويدم Fmمن
حتیCm يک آشناFm ، يک آشنا ندCmيدم Fmمن
بگوD♭ آخرِ اينE♭ سفر ميرسمCm کجا
Fm  تو منو D♭تنها نذارE♭ ای خداCm ، خداFm
Cmشهرِ من آسمونِFm آبی داره Cmروزِ روشن شبِ مهتاFmبی داره
Cmاگه رويای قشنگِ Fmشهرِ تو Cmبره دست از سرِ Fmما برداره
آسمونِ اينجا خاکستريه قصه هاش قصه ی ديو و پريه
آدما وقتی واسه هم ندارن اينجا معلوم نميشه کی به کيه
توی اين D♭شهرِ شلوغE♭ يک آشناCm کنارم Fmنيست
حتیD♭ يک سرپناه E♭واسه قلبِ بيقرCmارم Fmنيست
نميتوD♭نم باشمE♭ از غصه هاCm جدا
Fm  تو منو D♭تنها نذار E♭ای خدCmا ، خدFmا
FmـــــCmـــــE♭ـــــD♭ <strong>2</strong>
Cmنه ديگه ميگه اسباFmب کشيه Cmوقتِ جستن تو حوضِ Fmنقاشيه
Cmکی ميدونه مقصدِ Fmسفر کجاست Cmکی ميدونه آخرِ Fmقصه چيه
CmـــــFmـــــCmـــــE♭ـــــD♭
FmـــــCmـــــFmـــــCmـــــFm
تو منو تنها نذار ای خدا ، خدا

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘