بمیرEmید بمیرید در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید همه روح پذیرAmید

Amبمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید

Amکز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرEmید بمیرید وزین نفس ببرید

که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرDید

یکی Dتیشه بگیرید پیِ حفره ی زندان

چو زندان بشکستید همه شاه و امیرEmید

بمیرEmید بمیرید به پیشِ شَهِ زیبا

برِ شاه چو مردید همه شاه و شهیدAmید

بمیرAmید بمیرید وزین ابر برآیید

چو زین ابر برآیید همه Bبدرِ منیرید

بمیرEmید بمیرید وزین مرگ مترسید

کز این خاک برآیید سماAmوات بگیرید

بمیرAmید بمیرید وزین نفس ببرید

که این نفس چو بند Bاست و شما همچو اسیرید

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *