C#mـــــF#mـــــBـــــC#m
من ديگه C#mخسته شدم بس كه چشام Bبارونيه
پس دلم F#mتا كی فضای غصه رو C#mمهمونيه
من ديگهC# بسه برام تحملِ F#mاين همه غم
بسه Dجنگِ بی ثمر F#dimبرای هر G#زياد و كم
وقتی فايده C#mای نداره غصه خورBدن واسه چی
واسه عشقاF#mی تو خالی ساده مرC#mدن واسه چی
نميخوام C#چوبِ حراجی رو به F#mقلبم بزنم
نميخوام Dگناهِ بی F#dimعشقی بيوG#فته گردنم
نميخوام C#mدر به درِ Bپيچ و خمِ Aاين جاده شم
C#mواسه آC#mتيشِ همه Bيه هيزمِ Aآماده شمC#m
يا يه موBجودِ كمو Aخالیِ پُر F#mافاده شم
وايسا Bدنيا ، وايسا Aدنيا من ميخوEام پياده G#شم
BـــــAـــــBـــــC#m 4
همه حرف C#mخوب ميزنن اما كی خوBبه اين وسط
بدو خوC#mبش به شما ما كه رسيدBيم تهِ خط
قربونت F#mبرم خدا چقدر غرC#mيبی رو زمين
آره Aدنيا ما نخواستيم دلو G#sus4با خودت G#نبين

نميخوام در به درِ …
G#اين همه Bچرخيديو چرخوندی Aآخرش چی شد
اون بليطِB شانسِ دائم بگو Aقسمتِ كی شد
همه دروF#mيش همه G#mعارف جای Aعاشق پس كجاست
اين همه F#mطلسمو ورد G#mجای خوشِ Aدعا كجاست

نميخوام در به درِ …
C#mـــــAـــــBـــــC#m
BـــــC#mـــــAـــــB
AـــــG#mـــــF#mـــــA

 

نت و تبلچرهای رضا صادقی

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *