من بموA♭mنم یا برم تو چجوری G♭mراحتی
قلبِ منE وصله الان A♭mبه یه بمبِ G♭mساعتی
A♭mـــــAـــــBـــــD♭m 2
D♭m
توی قلبِ کوD♭mچیکم جاتو محکمA♭m میکنم
تا به تو اضاG♭mفه شه از خودم A♭mکم میکنم
Bهمه چیزم واD♭mسه تو چی بهم Bمیدی به جاش
حرفتو G♭mراحت بزن ، نگراEنِ من نباش
Aمن بمونم یا A♭mبرم تو چجوریG♭m راحتی
قلبِ منE وصله الان بهA♭m یه بمبِ Aساعتی
جز منِ A♭mساده بگو کی برات G♭mتب کرده بود
واسه توE اتاقشو A♭mکی مرتبG♭m کرده بود
A♭mـــــAـــــBـــــD♭m 2
نفسم D♭mدرنـمـیاد G♭mبه کی میسپاA♭mری منوD♭m
بی تو تمرD♭mین میکنم G♭mتو جوونی A♭mمردنوA
فاصله نگیرA♭m ازم G♭mکه بریB دق AمیکنمA♭m
با تو از G♭mاین پنجره شهرو عاA♭msus4شق میکنمA♭m

من بمونم یا برم تو چجوری راحتی …

G♭mـــــAـــــA♭mـــــBـــــD♭m
D♭mـــــG♭mـــــA♭mـــــAـــــB

 

نت و تبلچر احسان خواجه امیری

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *