توی Gmیک دیوار سنگی   دو تا پنجره D#اسیرن F
دوF تا خسته دو تاD# تنها   یکیشونCm  تو    Fیکی شون Gmمن
Gmدیوار از سنگه سیاهه   سنگ سرد و سختD# خاراF
زدهF قفل بی صدایی  D# به لبای Cmخسته ی ماGm
Cmنمی تونیم Gmکه بجنبیم   زیر سنگینیCm دیوار
همهCm ی عشق من و Gmتو   قصه هستD# قصه ی  D دیدارGm
آGmها      Fها    آ ها ها     Cm آ ها    G#ها      Dها
Gmهمیشه فاصله بوده   بین دستایD# من و F تو
با Fهمین تلخی گذشته   D#شب و Cmروزای Fمن و Gmتو
Gmراه دوری بین ما نیست   اما باز اینم  D#زیا   Fده
Fتنها پیوند من و D#تو    دست CmمهربونهGm باده
ما بCmاید اسیر Gmبمونیم   زنده هستیم تا Cmاسیریم
Cmواسه ما رهایی Gmمرگه   تا رها  D# بشیم Dمی میریمGm
آGmها      Fها    آ ها ها     Cm آ ها    G#ها      Dها
Gmکاشکی این D#دیوار خراب شهGm   من و تو  D# با هم Gmبمیریم
Gmتوی  یکCm   دنیای F  دیگه   دستای همُ D بگیریمGm
Gmشاید   D#اونجا توی دل Gmها   درد   بیD# زاری     Gmنباشه
Gmمیون    Cm پنجره   Fهاشون   دیگه دیواری D نبا   Gm شه

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *