G#mـــــEـــــF#mـــــG#mـــــC#m

G#mـــــEـــــF#mـــــG#mـــــA#m

آدم C#mیه وقتایی باید با دردش هر جوریه سازش کنه

G#mجلو هر غریبه ای درست نیست هر بحثی رو بازش کنه

F#mآدم باید با تنهاییش یه Aجور کنار بیاد

که اگه Bیه روزی G#mخالی شد F#mدورو ورش نره از G#mکسی خواهش کنه

به در C#mمیگم دیوار بشنوه Bباید اینبار بشکنه

F#mاین منی که ساختی تو از خوG#mدت F#m    G#m

به کمB راضی نبود اصلا دلت

F#mمن میرمو تو مطمئن G#mباش کم کم F#mهمه میرن از دوC#mرت

به درC#m میگم Aدیوار F#mبشنوه Bباید اینـEـبار بشـC#ـکنه

F#mاین منی که ساختی تو از خوG#mدت  F#m    G#m

به کم Bراضی نبودE اصلا دلت

Aمن میرموF#m تو مطمئن Eباش کم کم F#m6همه میرن از دوC#mرت

G#mـــــF#mـــــG#mـــــF#mـــــBـــــC#m

C#mـــــF#mـــــG#mـــــF#mـــــB

C#mیه روزی یه جایی راهت خورد به ما یه G#mسر F#mبزن

C#mچرا ساکتی رنگت پریدهG#m حرف F#mبزن

Aبگو چطوره حالِ تو بی من

G#mکیه بپرسه حالتو بی رحم

Aتو بهم زنگ بزن جوابتو G#mمیدم

 

به در میگم دیوار بشنوه …

EـــــBـــــF#mـــــAـــــC#m

G#mـــــF#mـــــG#mـــــF#mـــــC#

EـــــF#mـــــAـــــEـــــB

C#mـــــF#m6

 

به در میگم دیوار بشنوه …

3.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *