A#mـــــD#mـــــA#mـــــD#m

D#mـــــA#mـــــBـــــC#

D#mوقتی از این A#mدنیا پری Bغم میشینه توی چشات

D#mعاشقِ عاA#mشقی میشی Bحتی اگه دلت نخواد

D#mنه با آن دل بردن A#mنه به این دل کندن Bجان به جانم کردی A#mعشق

C#کاش دلم راضی بود Bکاش نمیرفتی زود F#غصه دارم G#mکردی A#mعشق

D#mدگر بعدِ تو عاشقی ممنوع ،A#m زندگی ممنوع

دیوBانگی D#ممنوع G#mاست

C#دگر بعدِ تو حالِ خوش ممنوع ، Bفالِ خوش ممنوع

دلداF#دگی G#mممنوع D#mاست

دگرC# بعدِ تو Bعاشقی ممنوع ، A#mزندگی ممنوع

دیوBانگی D#ممنوع G#mاست

C#دگر بعدِ تو حالِ خوش ممنوع ، Bفالِ خوش ممنوع

دلدF#ادگی G#mممنوع D#mاست

BـــــA#mـــــD#mـــــC#

BـــــC#ـــــG#mـــــD#

D#mـــــG#mـــــF#

D#mعشق اگرA#m بود چه کمG#m بود D#mرفتنیA#m میرودG#m زود

D#mمن پر از خاطرم A#mمانده ام با خودم Bچشمِ تو باوA#mرم بود

D#mگفتم اینA#m جان و این G#mمن D#mگفتی شد A#mوقتِ G#mرفتن

D#mبد شدی با دلم A#mغرقِ این فاصلهB م خسته از دل A#mشکستن

D#mدگر بعدِ تو عاشقی ممنوع ،A#m زندگی ممنوع

دیوBانگی D#ممنوع G#mاست

C#دگر بعدِ تو حالِ خوش ممنوع ، Bفالِ خوش ممنوع

دلداF#دگی G#mممنوع D#mاست

دگرC# بعدِ تو Bعاشقی ممنوع ، A#mزندگی ممنوع

دیوBانگی D#ممنوع G#mاست

C#دگر بعدِ تو حالِ خوش ممنوع ، Bفالِ خوش ممنوع

دلدF#ادگی G#mممنوع D#mاست

4.9/5 - (16 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *