آکورد آهنگ من بدون تو از فرزاد فتاحی

BmـــــGـــــF#mـــــBm

من بدوGنِ تو نمیتوF#mنستم ، خوابِ Aمن پر شده بود Emاز کابوس

تو بهG من جرF#mاتِ طوBmفان داAدی واسه آرF#mامشِ اینA اقیـGـانوF#mس

من واسهBm رد شدن از F#mتاریکی اسمی غیرA از تو نمیدوEmنستم

نبضِG این حادF#mثه تو Bmدستِ توA بود ، من بدونِF#m تو نمیـAـتوGنسـتمF#m

من بدوBmنِ تو نمیتوF#mنستم ، شایدA از حادثه Gمیترسیدم

راهِ پرBmوازمو گم F#mمیکردم ، اگه روAیاتو نمیـGـفهمیدم  F#m

مونده بوAدم تو عبورA از GبرزخF#m ، Bmروی مرAزِ قفس وG آزادیF#m

این تو بوAدی که Gمنو فهمـF#mـیدDی ، تو همونی F#mکه نجاتم دادی

2( GـــــF#mـــــAـــــGـــــF#mـــــEmـــــBm )

B  

 

من بدونِ تو نمیتونستم ، شاید از حادثه میترسیدم …

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘