Bmقلب تو Aقلب پرGنده پوEmستت A7اما پوست Dشیر
Dزندون Emتن و رها کن ای پرنده پرBm بگیر
Bmاون ور جنگل تن Emسبز پشت دشت سر بهBm دامن
Gاون ور روزای Emتاریک پشت این شبای Bmروشن
Bmبرای Aباور بودن جایی Bmشاید Aباشه Bmشاید
Bmبرای Gلمس تن Aعشق کسیBm باید Aباشه Bmباید
Bmکه سر EmخستگیاBmتو Emبه روی سینه Bmبگیره
Bmبرای دAلواپسی Gهات واسه سادAگیت Bmبمیره

قلب تو قلب پرنده …
Bmحرف Bm7تنهایی قدEmیمی اما تلخ و سینه Bmسوزه
Bmاولین و Gآخرین Emحرف حرف هر روز و Bmهنوزه
Bmتنهایی Aشاید یه راهه Bmراهیه تا Aبی نهاBmیت
Gقصه ی همیشهA تکرار Bmهجرت و Aهجرت و Bmهجرت
Emاما تو این راه که Bmهمراه جز Emهجوم خار و خسBm نیست
Bmکسی شاAید باشه شاGید کسی کهA دستاش قفس Bmنیست

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *