خودCmخواه و حریص، پی چیزی که نیست
تو B♭مثل همیشه رد میشی و میشه دوA♭باره سکوت
یه A♭راه روبروت Fmیه جا یه نفرG از من بی خبر
A♭همیشه   همینه Gmنخواد   و نبینه
Fmصبورم همیشه E♭اینجوری  Gنمیشه
تو A♭یادت نمیاد باید Gm یادِ تو داد
Fmمیچرخه زمونه E♭  اینجور Gنمیمونه
Cmحالا میخواد Fmهرچی  باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm
Cmمنتظرت   Fm میمونم منB♭ خسته میشی A♭میدونم Gmمن.. Cm
Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm
Cmمنتظرت   Fm میمونم من B♭خسته میشیA♭ میدونمGm من..Cm
یه Cmروزی میاد A♭یه روز که زیاد ازم
دورB♭ که شدی Gmمغرور که شدی
A♭اسمت که بیاد Fmحرفت که بشه
Fmمیگم که نخواست دلم G7دست بکشه
A♭نشد دست بکشم از یهGm آدم سرد
کهFm منو از هرچی عشقه بد خاE♭طره   G7کرد
A♭همیشه همینه Gmنخواد و نبینه
Fmصبورم همیشه E♭ اینجوری  G7نمیشه
Cmحالا میخواد Fmهرچی  باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm
Cmمنتظرت   Fm میمونم منB♭ خسته میشی A♭میدونم Gmمن.. Cm
Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm
Cmمنتظرت   Fm میمونم من B♭خسته میشیA♭ میدونمGm من..Cm

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *