آکورد آهنگ گل به خودی از روزبه بمانی

EmـــــDmـــــEmـــــAm

Emبس که ناAmدیده گرEmفتن Fما  Gرو با خودم با همهF دنیا EmقهرمDm

هیشکی یاFدش نEmمیاد Amکی بودEmیم عاشقِ Cحافظه یDm این Emشهرم

Amوقتی گریه م میگیره GمیخندFم  Emنمیدو Gنم با خودمF چند Emچندم Dm

زندگی Fکردنمو Emیادم AmنیستEm بس که هر Gساعتشو Dmجون کندAmم

Fکجایی کجاDmیی دلِ ساده Gم

ببین من به چهC روزی افتاFدم … Dmببین زندAmگیمو

Fکجایی یه شب Dmحسِ خوشحاGلی

شدم شکلِ یه Cحسرتِ خاFلی … ببین زندAmگیمو

FـــــEmـــــDmـــــFـــــCـــــEmـــــDmـــــF

AmـــــDmـــــEmـــــDmـــــFـــــCـــــG

Amمثل کـEmـشتیِ Amکفِ اقیاEmنوس Gانگار از Fچشمِ Gهمه پنهوFنم

Dmهیشکی Gگردن نمیـDmـگیره Gما رو Cمن مثل گل به خودیDm6 میموAmنم

AmآرزوEmهامو  Amنبردم Emاز یاد  Gتا نذاFرم  Gتو دلم خاFلی شه

Dmمطمئنم Gکه یه Dmروزی Gتوی  Cکوچه ی ما هم عروDm6سی Amمیشه

 

کجایی کجایی دلِ ساده م …

 

نت و تبلچرهای روزبه بمانی

 

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘