آکورد آهنگ هیچی یعنی از رضا صادقی

EـــــFـــــDmـــــFـــــAm  )2

وقتی یکی Amبهم میگه چت شده اینF روزا میگم Emهیچی

میگن چته Amچرا دوباره تو خودت Fرفتی میگمEm هیچی

میپرسن ازF من خودی غرEmیبه

چی شدهDm رنگت بازم پرEmیده

فقط میگم Fهیچی E

میگن آخه Amچه مرگته میخندی Fبغض میکنی در لحظه میگمEm هیچی

میگن چرا Amیهو یه جا خیره میشی Fسرد میشی میلرزی میگم Gهیچی

من چه Fجوابی بدم Emبفهمن

حرفی Dmندارم با کسی Emاصلا

جز Eهمون هیچی

هیچی یعنیAm دلم برات تنگ شده جوGنم

هیچیEm یعنی میخوام ببینمت نمیتوFنم

Emیعنی برDmگرد درCدت به جوFنم

AmـــــGـــــFـــــDmـــــFـــــAmـــــEـــــFـــــDmـــــFـــــAm

Amحرفایی کهEm نمیشه زد Gخیلی جدی پیرDmم کرد

فقط Fخیره به در موندم سرGگردون و گیجم

پُر از Eواژه بی جوابِ Fهیچم

تنهاییAm تنها Emراهه Gوقتی همراهت پا Dmنیست

Gتو میموFنی و یک عالمه روGیای پُر از هیچی

همون Eهیچی که جز خودشF کسی نیست

EmهیــFــچی Gیعنی دAmلم برات تنگ Gشده جونم

هیچی یعنیEm میخوام ببینمت نمیتوFنم

Emیعنی برDmگرد درCدت به جوFنم

یعنی Amدلم برات تنگ شدهG جونم

هیچیEm یعنی میخوام ببینمت نمیتوFنم

Emیعنی برDmگرد  Cعشقم ، جوFنم

AmـــــGـــــFـــــDmـــــFـــــAmـــــEـــــFـــــDmـــــFـــــAm

 

نت و تبلچر های رضا صادقی

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘