( Fm  ــــ  E♭  ــــ  D♭  ــــ  C7  ــــ  A♭  ــــ  Cm  ــــ  Fm  ــــ  Cm  ــــ  Fm )2

Fmباز يه شبِ Cmپرِ غم باز تو Fmرو بونه كرCmده دلم

كاش مــA♭ـيشد مثل قدC7يما باز بشيــD♭ـنيم عاشقوE♭نه با Fmهم

Fmمن به همين دCmلخوشم كه يه روFmزی عشقِ توCm بشم

A♭تو ميدونستیC7 اگه بریD♭ من خودE♭مو ميكــFmـشم

D♭اما توE♭ رو تا نــFmـبينــE♭ـم ، D♭دوست نداE♭رم بميFmرم

D♭من يه روزE♭ هر جا كهFm باE♭شی ، B♭mدستِ تو Cmرو ميگيرD♭م

E♭   اD♭ما تو E♭رو نــFmـبينــE♭ـم ، D♭دوست ندارE♭م بميرFmم

D♭من يه روزE♭ هر جا كهFm باE♭شی ، دستِB♭m تو Cmرو ميگيرD♭م

Fm  ــــ  E♭  ــــ  D♭  ــــ  C7  ــــ  A♭  ــــ  Cm  ــــ  Fm  ــــ  Cm  ــــ  Fm

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *