FmـــــGdimـــــA♭ـــــB♭m

Fmاز كجا بايد شروع كنم اين E♭داستانو

كه Cmخط به خط زندگيمو با توD♭ قسمت كنم

تا كجا Cmخوب بودم از Fmكجا بد شدم

Fmدنبالِ حرفامو بگيرو E♭با من بيا

B♭mاين تمامِ حقيقتاى Fmجهانِ منه

اين Cmقابِ عكس نباFmيد بشكنه

E♭  از D♭پشتِ اين قابِ عكس كهنه Cmدنيا رو میبينم

يه B♭mلحظه میخندم از تهِ دل يهCm لحظه میمیرم

Fmعكس میشد بچگيت

E♭عكس میشد خنده هات

D♭عكس شد برCmعكس شد

Fmعكس میشد زندگيم

E♭عكس میشد لحظه هام

D♭عكس شد برCmعكس شد

CـــــB♭mـــــA♭dimـــــA♭ـــــFmـــــB♭m6ـــــB♭m7ـــــB♭m

زB♭mمستونِ سرد به Fmاین خونه زد کهA♭ با یادِ هم تنها E♭شیم

جز این B♭mقابِ عکس Cmکجا D♭میشه رفت Cmکه باB♭mزم کنارِ هم باCsus4شیم  C

یک لحظه Fmحتی E♭باور نکرD♭دم سقوطموCm

با دستِ D♭خودم به خاک Fmسپردم E♭تابوتمو ، تابوتمو 

 

عكس میشد زندگيم …

D♭ـــــE♭ـــــFm

 

نت و تبلچر مهدی یراحی

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *