آکورد آهنگ نه نکنی باور از زد بازی

هر بار قهر میکردی میدونستم فرداش بر میگردی آره داشتیم چند جا زنگ تفریح ولی هر دفعه باز میومدم بکنم من از سرت باز بگم تو دلمی ، خوشگلمی ، ککتلمی حسمو میگیری مثل **** همه چی شروع بشه دوباره از نو دو قدمی گرفتی اطمینانمو تحمل میکردی توی چتی ها منو تو و من […]