آکورد آهنگ خاموش از شاهین نجفی

من هونی ایسم که بوم من همانی هستم که بودم ساده دیل سختی بیده ساده دل و سختی کشیده کی زمان می دیمه کی زمان می دیمه اونجوری خط بکشه خیلی زود خط بکشه می دَهن دو سته می دَهن دو سته  می لبان خاموشه می دیلام هه تو به اَ هیچی پوچی خوشه   […]