آکورد آهنگ بهار صورتی از مشکات و راتین

دویدم من ، دویدم من راهِ خیس از خاکِ خونه رو باز صدای زنگ ، صدای زنگ خورد و بعد از شادی بالِ پرواز دراو مد باز ، دراو  مد باز از شوقِ اون کوچه و شوقِ دریا لبم خندون سرم سرمست گریه یادم نیست اشک و آه و غم دور از این کوچه دور […]