خودمFm میدونم واسه استفاده بودم
کهC تموم میشه برات تاریخ انقضام یه روز من
C#میدونستم وقتی راه بیوفته
کارت من با قلبمC تو ته زباله دونم
یهFm وقت نکنی کورم
A♭اگه تو چشم دروغ C#میگفتیو نمی آوردمش به روت من
B♭m امید داشتم به تن سنگ سرد تو
فکرC میکردم یهآدمه نجیب ساده توش هست
شنیدمFm حرفاتو فکر نکن حواسم نبود
حرفC نزدم پشتتم چون تو مرامم نبود
یهB♭m لحظه هم نزاشتم هم خیس بشن چشات
با Cاینکه اون چشات یه لحظه برا من نبود
اینB♭m جوابش نبود این همه
حس خوب بردی از Fmیادت چه زود
من دلم رفت واسه اون دلیC# که عاشق نبود
اینC جوابش نبود بروB♭m برا من نباش من نباشم برات
بهتره Fmعذابم برات برو هرجا رفتیFm خوش بگذره
C#رفیقم برات اگه رفیقم نبودی حتیC یه بار
تقصیرFm توام نیسخب عاشقم نبودی
بایدA♭ حدس میزدم خودم که مال من نبودی
دریاB♭m شدم که دست کوسه ها نیوفتی
تا به C#خشکی رسیدیم اما Cساحلم نبودی
هرFm کجا نشستی فوری ضعفامو گفتی
هرA♭چی حکم بود توی دستاC#مو گفتی
زB♭mخممو نشستم تا یادت بیوفتم
C#تو هر جنسی میشد زدی که Cیاد من نیوفتی
شنیدمFm حرفاتو فکر نکن حواسم نبود
حرفC نزدم پشتتم چون تو مرامم نبود
یهB♭m لحظه هم نزاشتم هم خیس بشن چشات
با Cاینکه اون چشات یه لحظه برا من نبود
اینB♭m جوابش نبود این همه
حس خوب بردی از Fmیادت چه زود
من دلم رفت واسه اون دلیC# که عاشق نبود
اینC جوابش نبود بروB♭m برا من نباش من نباشم برات
بهتره Fmعذابم برات برو هرجا رفتیFm خوش بگذره
C#رفیقم برات اگه رفیقم نبودی حتیC یه بار

4.9/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *