تو رو ازDm دور دلم Gm6دید اما

AنمیدوAنست چه سرابی Dmدیده

منِ دیوونه Dmچه میدوGm6نستم

Aزندگی Aبرام چه خوابیDm دیده

نمیدونیDm نمیدونیGm ای عشق

Amکسی که Aجوونیشو رDmیخته بهC پات B♭

واسه اینکه تو رو از Aدست نده

چه عذابیGm چه عذابیDm دCیدB♭ه A

Dmآه ای دلِ Gmمغموم Aآروم باش Dmآروم

B♭ای حالِ ناA7معلومGm6 آروم باش Aآروم Dm

نیستیDm اما هنوزم Gm6کنارمی

Aنیستی اAما هنوزم DmاینجاCیی B♭

روزی صد Gmهزار دفه Amمیمیرم

Gmاگه احساسGm6 کنم Aتنهایی

B♭هر کجا Dmرفتیو هر جا Gm6موندی

Aمنو بی خبر Amنذار B♭از Amحالت B♭

اگه تنها B♭شدیو Aدلت گرفت

4.9/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *