آکورد آهنگ ادامه بده از رضا یزدانی

E♭ـــــ(  B♭ـــــCmـــــGmـــــE♭  )2

E♭ادامه بده به Gmلبخند ، A♭به نگاه ، B♭به جشن

Fdimاز همان حرف های ساده بزن

مثلا بگو Cmچه روزِ بدی A♭چه غذای بی نمکی

Fmو هوا چه گرGsus4فته ست G

E♭ادامه بده Gmبه معجزهA♭ به حضور B♭به عطر

Fdimو از همان کارهای ساده بکن

مثلا بیاCm دکمه ی پیرهنم را بدوز

A♭روزنامه بخوانFm یا بزن زیرِ آوازِ Gsus4بی حوصلـGـگیت

Cmاما فقط ادFmامه بده B♭این روزهای هوE♭لناک را

A♭بی نمک ، بدFmونِ دکمه ،Gsus4 ابری   G

Cmنیستیو Fmاتفاقهای Gsus4تلخ Gساده میوفتند

Cmنیستیو Fmترسهای Gsus4کوچک Gبزرگ میشوند  Cm

B♭mو مهم نیست چند Cشنبه است

و B♭mمهم نیست ساCعت چند است

B♭mچه احمقانه زCنده ام

B♭mچه وحشیانه Cنیستی

Cچه احمقانه زنده ام Fmچه وحشیانه نیستی

Gsus4چه عاشقانه بود عمرمان Gچه زخمِ روزمره ای

GـــــGsus4ـــــFmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــFmـــــCm

E♭ـــــB♭ـــــCmـــــGmـــــE♭

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘