تو نبوBmدی زندAگی قصه ی جذGابی F#mنبود
آسموAنِ دلِ دیووGنه ی من F#mآبی Emنبود
تو نبوBmدی لبِ Aمن خنده روG باور نمیکرF#mد
گفتنِ AعاشقتمG حالمو F#mبهتر Emنمیکرد
تو نبوBmدی دلِ من دیگه Aپَر نمیزد واسه Gعطری که مونده رو F#mتنم
دیووBmنتم نفسم تویی Aنه نمیوفته این Gعادتِ بد از F#mسرم
تو نبوAدی واسه من حتی Gساده ترین کارا F#mتنهایی آسونEm نبود
یه جوری Gغرقِ توام که تو F#mهر کاری کرده Emباشی یادم میرهD زود F#m
تو کی هستی که دلمBm میمیره حتی واسه اونEm لجبازیای بچـAـگونه ت
F#mوقتِ خوابم میرسه Aآروم ندارم مثل Dبچه هی میگردمEm پیِ شونه F#mت
Gباز میخوای نشم F#mدیوونه ت
Bmتو کی هستی که دلم Emمیریزه حتی واسه اونG اخمو نگاهِ دلبروF#mنه ت E
Aمثل پروانه میگرDدی دورِ این شمعی کهF#m داره ذره ذره Emمیسوزنت
Gباز میخوای نشم F#mدیوونه ت
Bmهی تو شکستی رو به روم بیتابت Aنبودم
F#mحیف Aوقتی میریختم بهم Dمثل تو ساکتG نبودمGـــــA
Bmهی تو مراقبِ Gمنی من هیچوقت اینجوری مثل F#mتو مراEقبت Aنبودم
F#mحیف Aتو کنارم بودیوD من یه بارم مثل توF#m اینجوری عاشقتEm نبودم
EmـــF#mتو Gنبودی من نبوF#دم
Bmتو کی هستی که دلمEm میریزه حتی واسه اونG اخمو نگاهِ دلبرF#mونه Eت
Aمثل پروانه میگرAmaj7دی دورِ این شمعی که دGاره ذره ذره EmمیسوزF#mنت G

4.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *