لخته Cmلخته لخته خون میچکه از Fmجون و تنم
شعله Gشعله شعله ور شد همه Cmجای بدنم
بس که Cmپامال ستم شد دل واG#مونده ی من
مث Fmبازوی تک خورده کبوده Gکفنم
آخ چرا G#دل به جگر گوشه ی مردمG بستم
آخ چراG# دل به جگر گوشه ی مردمG دادم
یاد Cmچشم تو میوفتم جگرم Fmمیسوزه
یاد چشمG تو میوفتم نفسم Cmمیگیره
نفس Cmمن که هلاک نفساG#تن
نفسFm مرغای کنج قفسمG میگیره
آخ چرا G#دل به جگر گوشه ی مردمG بستم
آخ چراG# دل به جگر گوشه ی مردمG دادم
دیگه هرCm تنگ غروب این دل Fmمجنون تنهاست
میگه اونG غمزه و اون عشوه و اون Cmخنده کجاست
تو که Cmرفتی پی کارت دل بی Fmصاحب مردم
مث برGگای خزون همسفر باد هواس
Cmمث خورشید غروبم خفه امG# دلــG#ـگیرمFm
از خودم Gاز همه از عشق از Fmانسان سیرمCm
Cmولی با این همه با یاد تو و Fmخنده ی تو
نفس Gآخرمو میکشم و میمیرم
آخ چرا G#دل به جگر گوشه ی مردمG بستم
آخ چراG# دل به جگر گوشه ی مردمG دادم
آخ چرا G#دل به جگر گوشه ی مردمG بستم
آخ چراG# دل به جگر گوشه ی مردمG دادم

4.8/5 - (20 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *