آکورد آهنگ میز دوتایی از سیریا

مُو Gتِینا به قرAmبونِ تو و Fچیشات بگرEmدُم

کنمG غُوص تو چیشاAmت یه دوساFلی برنگرEmدُم

بشُمAm غرق تو موFهای بلندEmت

بمیرُGم عزیزُAmم ناز باFلای بلندGت

چهG خنده ت میونِ Amفالِ قهوFه هام قِشَنگنEm

نِخندGی خِرابُم Amتو دلُمF  جِکرDmکِ جنگنEm

یه Aروزی اگه تو فال نِباشی

میگرGدُم همه دنیا Amبُگو  Fفقط DmکجاEmشی

بیو بشینA پشتِ همی میزِ دوتاEmیی

بشینA تا مو فِدات بشُم الهیEm

میخوامA داد بزنم قهوه بیارین

سی Gیارُم که یکیتAm مثشF نِدا Emرین

وسی Gیارُم که یکیت AmمثشF نِدا Emرین

( EmـــــFـــــAـــــEmـــــGـــــEmـــــAـــــEm )2

همه ی Gدار و نداEmرُم ، همه ی Gدار و نداEmرُم

به قرAبونِ تو مُو Fدل وویه داEmرُم

همه ی Gدار و نداEmرُم ، همه ی Gدار و نداEmرُم

به قرAبونِ تو مُو Fدل وویه داEmرُم

به قرAبونِ تو مُو Fدل وویه داEرُم

EmـــــGـــــAـــــGـــــEmـــــGـــــAـــــG

EmـــــFـــــAـــــEmـــــGـــــEmـــــA

به قرAmبونِ تو و Fچیشات بگرEmدُم

 

5/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘