مُو Gتِینا به قرAmبونِ تو و Fچیشات بگرEmدُم

کنمG غُوص تو چیشاAmت یه دوساFلی برنگرEmدُم

بشُمAm غرق تو موFهای بلندEmت

بمیرُGم عزیزُAmم ناز باFلای بلندGت

چهG خنده ت میونِ Amفالِ قهوFه هام قِشَنگنEm

نِخندGی خِرابُم Amتو دلُمF  جِکرDmکِ جنگنEm

یه Aروزی اگه تو فال نِباشی

میگرGدُم همه دنیا Amبُگو  Fفقط DmکجاEmشی

بیو بشینA پشتِ همی میزِ دوتاEmیی

بشینA تا مو فِدات بشُم الهیEm

میخوامA داد بزنم قهوه بیارین

سی Gیارُم که یکیتAm مثشF نِدا Emرین

وسی Gیارُم که یکیت AmمثشF نِدا Emرین

( EmـــــFـــــAـــــEmـــــGـــــEmـــــAـــــEm )2

همه ی Gدار و نداEmرُم ، همه ی Gدار و نداEmرُم

به قرAبونِ تو مُو Fدل وویه داEmرُم

همه ی Gدار و نداEmرُم ، همه ی Gدار و نداEmرُم

به قرAبونِ تو مُو Fدل وویه داEmرُم

به قرAبونِ تو مُو Fدل وویه داEرُم

EmـــــGـــــAـــــGـــــEmـــــGـــــAـــــG

EmـــــFـــــAـــــEmـــــGـــــEmـــــA

به قرAmبونِ تو و Fچیشات بگرEmدُم

 

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *