E  ــــ  C  ــــ  D  ــــ  Bm  ــــ  C  ــــ  D  ــــ  Em

Em  ــــ  Am  ــــ  G  ــــ  Bm  ــــ  C  ــــ  Em  ــــ  Am

Em

Emهر جایD دنياCیی دBmلم اونجاستD من كعبموC دورِ Bm تو Amميسازم

Emمن پـCـشت كردم به همهBm دنيا Gتا رو به تو Amسجاده Emبندازم

Emهر روز Dحسم CتازهBm تر ميشهD غرقِ تو CميشمBm بلكه Amدريا شم

EmبيزارCم از اينكه تماBmمِ عمر Gاز روی Amعادت Emعاشقت باشم

Em  ــــ  D  ــــ  C  ــــ  Bm  ــــ  Am  ــــ  C  ــــ  D  ــــ  Bm  ــــ  Am  ــــ  Em

Emگاهی پرAmستيدن عباEmدت نيست Emبا اينكه سر Amرو مهر ميذBmاری

Amگاهی برBmای ديدCنِ عشقت Gبايد سر از Amرو مهر برBmداری

Emيک عمر هرBm دردی Amبه من دادی Emحس ميكنم Bmعينِ نيازمAm بود

Emجايی كهD افتادGم به Cپای تو Bmزيباترين Dجای نماEmزم بود

Emهر جایD دنياCیی دلم Bmاونجاست Dمن كعبموC دورِE تو Amميسازم

Emمن Cپشت كردم به همه Bmدنيا Gتا رو به تو Amسجاده Bmبندازم

Gتا رو به تو Amسجاده Emبندازم

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *