آکورد آهنگ مردم شهر از حامد همایون

امشب غمِ Fدیروزو پریروزو فلان سالو

فلان حالو فلان مال که بر بادِ فنا رفتDm نخور

به خدا Gحسرتِ دیروز عذابDm است

مردمِ Fشهر بهوشید ، Dmمردمِ شهر بهوFشید  Dm

هرچه Dmداریدو ندارید بپوB♭شیدو برGقصیدو بخندDmید

کهC امشب سرِ هر کوچه خداB♭ هست Dm

روی دCیوارِ دلِ خود بنویGسید خدا Dmهست

نه یک Gmبارو نه ده بار که صدDmبار

به اCیمانو تواضع بنویB♭سید که خدا Dmهست

خدا B♭هست و خدا Gهست و خدا Dmهست

خدا Gهست و خدا B♭هست و خدا Dmهست

خدا B♭هست و خدا Cهست و خدا Dmهست

Dm  4

Fامشب همه ی میکده را Dmسیر بنوشید

با Fمردمِ این کوچه و آن Dmکوچه بجوشید

Cدیوانه و عاقل همگی جامه بپوشیدو

Cدر شادیِ این کودکو آن پیرِ زمینگیرو

فلان بسته به زنجیرو زنو مرد بکوFشید

هرچه Dmداریدو ندارید بپوB♭شیدو برGقصیدو بخندDmید

که اCمشب سرِ هر کوچه خدا B♭هست Dm  )2

هرچه داریدو ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید

Dm  2

 

امشب غم دیروز و پریروزو …

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘