یار و Aهمسر نگرفتمGm که گرو بود سرم  A

تو شدی مادرو منGm با همه پیری پسرDmم

Dmتو جگرگوشه هم اتB♭ شیر بریدAیو هنوز

منِ بیچاGmره همان B♭عاشقِ خوGmنین جگرAم

پدرتA گوهرِ خود را Gmبه زر و سیم فروAخت

پدرِ عشق بسوGmزد که درآمد پدDmرم

Dmعشق و آزادگی و B♭حُسن و جواAنی و هنر

عجبا Gmهیچ نیارزید B♭که بی Gmسیمو زAرم

سیزده Gmرا همه عالم به در اAمروز از شهر

من خود آن Gmسیزدهم B♭کز همه عاGmلم به دAرم

تا به Gmدیوارو درش تازه کنم Aعهدِ قدیم

گاهی از Gmکوچه ی معشوB♭قه ی خود E♭میگذAرم

Aتو از آنِ دگریGm رو که مرا یادِ تو بسA

خود تو دانی که من ازGm کانِ جهانی دDmگرم

Dmاز شکارِ دگران B♭چشمو دلیA دارم سیر

شیرموGm جوی شغالانB♭ نبود آGmبخورAم

A  ــــ  Gm  ــــ  B♭  ــــ  Gm  ــــ  A  ــــ  B♭  ــــ  Dm  ــــ  Gm  ــــ  A  ــــ  Gm  ــــ  A

 

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر …

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *