B♭ـــــCmـــــGـــــFmـــــCm

CmـــــG7ـــــGـــــGـــــA♭

پشتِ سرم A♭اگـر Cmطوفانی سرFmکشه

اگر که رو B♭به روم E♭شب شعله GمیکشهCm

دلواپسمA♭ نباش Cmمن مردِ حاFmدثم

از قلبِ اB♭شک و خوE♭ن به خونه میرGسم

دلواپسمFm نباGش ای ماهِ ساCmکـتـB♭ـــم A♭

دلواپسم Fmنباش B♭که من به A♭یادB♭  تمCm

به فکرِ غرFmبتِ Gگلهای Cmپرپرم  B♭

A♭  باید که از Fmشبِ B♭دلهره Cmبگذرم

CmـــــCmـــــFdimـــــGـــــCm

FdimـــــA♭ـــــFmـــــG

میونِ باA♭رشِ بارونِ اضطرGmاب

سر دو راهیِB♭ آرامش و عذCmاب

B♭باید که از A♭خودم بی وقفه بگذFmرم

فردای روA♭شنو Gmبه خونه بسپرCmم E♭

جاده اگر پر از A♭سراب و وGmحشته

اگر که مقصدB♭م مسلخِ غرCmبته

B♭دلواپسم A♭نباش من اهلِ رFmفتنم

من تو هجومِA♭ این B♭طوفانCm نمیشکنم

 

دلواپسم نباش ای ماهِ ساکتم …

GـــــB♭ـــــFm

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *