آکورد آهنگ ماه ساکت از نیما مسیحا

B♭ـــــCmـــــGـــــFmـــــCm

CmـــــG7ـــــGـــــGـــــA♭

پشتِ سرم A♭اگـر Cmطوفانی سرFmکشه

اگر که رو B♭به روم E♭شب شعله GمیکشهCm

دلواپسمA♭ نباش Cmمن مردِ حاFmدثم

از قلبِ اB♭شک و خوE♭ن به خونه میرGسم

دلواپسمFm نباGش ای ماهِ ساCmکـتـB♭ـــم A♭

دلواپسم Fmنباش B♭که من به A♭یادB♭  تمCm

به فکرِ غرFmبتِ Gگلهای Cmپرپرم  B♭

A♭  باید که از Fmشبِ B♭دلهره Cmبگذرم

CmـــــCmـــــFdimـــــGـــــCm

FdimـــــA♭ـــــFmـــــG

میونِ باA♭رشِ بارونِ اضطرGmاب

سر دو راهیِB♭ آرامش و عذCmاب

B♭باید که از A♭خودم بی وقفه بگذFmرم

فردای روA♭شنو Gmبه خونه بسپرCmم E♭

جاده اگر پر از A♭سراب و وGmحشته

اگر که مقصدB♭م مسلخِ غرCmبته

B♭دلواپسم A♭نباش من اهلِ رFmفتنم

من تو هجومِA♭ این B♭طوفانCm نمیشکنم

 

دلواپسم نباش ای ماهِ ساکتم …

GـــــB♭ـــــFm

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘