C#mتنهای تنهای تنهایی
Eمظلوم مظلوم مظلومی
F#mبی یار بی یار بی یاری
Eخوزستان خوزستان خوزBستان
C#mبی دردا خوابیدن خوابیدن
Eنامردا خوابیدن خوابیدن
F#mاما تو بیداره بیداری
Eخوزستان خوزستان خوزستاBن
C#mای مردم ای مردم ای مردم
C#mبارون کو بارون کو بارون کو
F#mای بارون ای بارون ای بارون
Eکارون کو کارون کو کارون Bکو
C#mاز خاکت از نفتت از خونت
C#mشب دستش رنگینه رنگینه
F#mای قاضی ای قاضی ای قاضی
Eشب جرمش سنگینه Bسنگینه
Aبمب بارون بمب بارون بمب بارون
Bطیاره طیاره طیاره
Aنارنجک نارنجک نارنجک
Bخمپاره خمپاره خمپاره
C#mاین ظلمه وقتی که زالوها
C#mتو جیب این مردم میلولن
F#mوقتی که خیلی از این مردم
Eبی پوله بی پوله بی پوBلن
C#mای قاضی مردم چی میگن
C#mآبادی آبادی آبادی
F#mای قاضی این مردم چی میخوان
Eآزادی آزادی آزاBدی
جان آرا جان آرا جان آرا
خوزستان تنهای تنها شد
خوزستان از اشک این مردم
دریا شد دریا شد دریا شد
C#mای قاضی مردم چی میگن
C#mآبادی آبادی آبادی
F#mای قاضی این مردم چی میخوان
Eآزادی آزادی آزاBدی

4.9/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *