C#mته دنیا باشم تک و تنها
باشم F#mخودمو دارم که
Bرو به روم سد باشه
همه چی بد باشه C#mخودمو دارم که
C#mخودمو دارم که …
Aروزای تنهایی G#mبزنه رو شونم Aبگه تنها F#mنیستی
Bوقتی که دلتنگم Aوقتی که دلگیرم Eبگه تا من هستمF#m ته دنیا C#mنیستی
C#mزندگی گاهی خوبG#m گاهی هم بد میشهA نمیشه از قلبم Bغمو بردارم F#mکه
Bاما تو هر حالی Aبه خودمو میگم خب Eهمه رفتن باشه F#mخودمو دارم C#mکه
F#mخودمو C#mدارم که …
C#mاگه بارون اومد Bاگه دلگیرم کرد Aاگه غم پیرم کرد خودمو دارم F#mکه
Bاگه توی این شهرAتک و تنها موندم Eاز همه جا موندم F#mخودمو دارمC#m که
G#mخودمو C#mدارم که …
C#mروزای تنهایی G#mبزنه رو شونم Aبگه تنها F#mنیستی
Bوقتی که دلتنگم Aوقتی که دلگیرمE بگه تا من هستمF#m ته دنیا C#mنیستی
C#mزندگی گاهی خوبG#m گاهی هم بد میشهA نمیشه از قلبم C#mغمو بردارم F#mکه
Bاما تو هر حالی Aبه خودمو میگم خب Eهمه رفتن باشه F#mخودمو دارم C#mکه
F#mخودمو C#mدارم که …

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *