GmـــــFmـــــGmـــــFmـــــGm
GmـــــGmـــــFmـــــGmـــــA♭
E♭ـــــA♭ـــــGmـــــFmـــــA♭
علی Cmدریاست درB♭یا رو نمیـA♭ـشه Gmساده با Fmسم کشت
علی B♭رو قبل از اون A♭محراب یه لشـGmـکر اFmبن ملجمCm کشت
Cmعلی قرباB♭نیِ کوفه ست A♭علی رو Gmکوفه کم Fmکم کشت
آخهB♭ کی باورش A♭میشه علیGm رو Fmابن ملجمCm کشت
A♭ـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm
GmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــGm
CmـــــGmـــــFm
کسی Fmکه هر شبِ Cmکوفه تو دستـE♭ـش نونِ گندA♭م بود
علیFm مولای قدرB♭ت نهFm علی Fm6مولای Cmمردم بود
Cmعلی راهش تو Gmاین دنیا از اینCm دنیا جدا Gmبوده
B♭علی تختشFm حصیرش بود علیCm کاخش کجا Gmبوده
علی Cmدریاست درB♭یا رو نمیـA♭ـشه Gmساده با Fmسم کشت
علی B♭رو قبل از اون A♭محراب یه لشـGmـکر اFmبن ملجمCm کشت
Cmعلی قرباB♭نیِ کوفه ست A♭علی رو Gmکوفه کم Fmکم کشت
آخهB♭ کی باورش A♭میشه علیGm رو Fmابن ملجمCm کشت

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *