EـــــBـــــGـــــDـــــAmـــــDـــــEmـــــBmـــــC
Emتو سیاهیِ شب تک و تنها بودم
Dخیسو بارون زده پُرِ سرما بودم CگلِBm مهتاAmب
Amشب ستاره نداشت Cآسمون میلرزیدDو
گلِ مهتاب Bmحسِ شب و فهمیدAm گلِ مهتاEmب
Amگلِ مهتاEmب Amگلِ مهتاEmب AmگلِBm  مهـCـتاب D
گلِ مهتاEmب منو Cتو آسمونت راه داDدی
به منG جای ستاE7ره ماه دAmادی
خیاCلِ خیسِ این DشبهاGی بارونیB
گلِ Cمهتاب چجوDری قدرِ Cدنیاتو بدBmونم
نخوGنم واسه تو E7از چی Amبخونم
تو درDمونیو Amدردِ تو Gبه جوBنم
AmـــــCـــــDـــــEmـــــAmـــــC 2
Amایستاده به افتخارِ Emتو دست میزنم
Amقیدِ هر چی بودو Emهست میزنم
Amرفیق ای Emرفیق ترانه Cهام با تمامِ وجوAmدم فریاد میزBmنم

 

گلِ مهتاب منو تو آسمونت راه دادی …
EmـــــAmـــــCـــــDـــــEm

4/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *