FmـــــC#ـــــCmـــــC#ـــــCm

CmـــــB♭mـــــCmـــــC#ـــــE♭

برام Cmهیچ حسی شبیهِFm تو نیست

کنارِ B♭mتو درگیرِ آرE♭امشم

همین ازCm تمام جهانF کافیه

همین E♭که کناC#رت نفسCm میکشم

برام Cmهیچ حسی شبیهِFm تو نیست

تو پایانِB♭m هر جستجویE♭ منی

تماشایCm تو عینِ آرFامشه

تو زیباE♭ترین C#آرزوی Cmمنی

(Fmمنو از این B♭mعذاب Fmرها نمیکنیCm

کناB♭mرمی بهFm من C#نگاه نمیکنیE♭

تمامِ قلبِ تو C#به من نمیرسه

همینB♭m که فکرمی Cبرای من بسه) ۲

 

B♭mـــــCmـــــA♭ـــــB♭mـــــFm

B♭mـــــC#ـــــE♭ـــــC#ـــــFm

FmـــــC

 

از این عاB♭mدتِ با تو بودن هنوز

ببین Fmلحظه لحظه م کنارت خوشه

همین عاB♭mدتِ با تو بوE♭دن یه روز

اگه بی Cmتو باشم منو Fmمیکشه

یه Fmوقتایی انقدر حالم Cmبده

که میپرسم از هر کسی B♭mحالتو

یه روزایی حس E♭میکنم پشتِ من …

همه C#شهر میگرده دنبالِCm تو

همه E♭شهر C#میگرده Cmدنبالِ تو

 

منو از این عذاب …

4.7/5 - (8 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *