آکورد گیتار زیبای من از ایوان بند

G#mـــــC#mـــــD#mـــــG#m

G#mجانم به لب آمد عجب صبری تو داری من که D#mمُردم

F#پیراهنم را پاره کن Bمن بویی از یوسف Eنبردم

C#mامشب کلیدِ خانه را دیوانه را دستت سپرG#mدم

G#mجانم به لب آمد عجب صبری تو داری وقتِ D#mدیدار

F#کو شانه ات دیوانه ات مانده Bمیانِ بغض و رEگبار

C#mچون آخرش عاشق سرش یک شانه میخواهد نه G#mدیوار

تو G#mماه پیشانی چرا در آسمانم نیستی وF#ای  B

ای D#mماه پیشانی بگو در آسمانِ کیستیE وای  C#m

Eتو هم ز خویشم رانده ای هم در گلویم مانده ایD#m وای

G#mهر روز مُردم پای تو یک روز خاطرخواهِF# من باشB

ایD#m وایِ من زیبای من به جای من باشی توE ای C#mکاش

Eجانم به لب آمد عجب میلی به این دوری D#mدلت داشت

G#mـــــD#mـــــEـــــC#mـــــEـــــD#mـــــBـــــF#ـــــG#m

G#mپیراهنم را پاره کن هم جان رسد دستِ تو هم D#mدل

F#من پای تو جان دادموB از تو فقط دل خواسـEـتم دل

من پایC#m تو جان دادمو از تو فقط دل خواستم G#mدل

G#mتو ماه پیشانی چرا Eدر آسمانم نیستیF# وای  D#m

Bای ماه پیشانی بگو G#در آسمانِ کیستی C#mوای

Eتو هم ز خویشم رانده ای هم در گلویم مانده ای D#mوای

G#mهر روز مُردم پای تو یک روز خاطرخواهِ F#من باBش

D#mای وایِ من زیبای من به جای من باشی توE ای C#mکاش

Eجانم به لب آمد عجب میلی به این دوری D#mدلت داشت

G#mـــــD#mـــــEـــــC#mـــــEـــــD#mـــــBـــــF#ـــــG#m

3/5 - (2 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘