F#m6  ــــــ  F#m  ــــــ  G#m  ــــــ  C#m  ــــــ  F#m  ــــــ  C#m  ــــــ  F#m  ــــــ  C#m

C#mسرِ تو خودم موندمF#m چرا گیرمC#m

C#mمن دارم با احساسمF#m کجا میرC#mم

G#mاینطوری نبودF#mم من اG#mینطوری نبودF#m خندم

Aمن واسه تو از همه یهو دلG#m کندم

C#mدل به دل راه داره دیدی F#mقلبت هنوز Bجا داره

Eاین شهر یه زAیبا داره که گیرF#mشم منِ آG#mواره

دل به دل Aراه داره هرچی F#mمیخوام این چشما G#mداره

Eآروم نمیـAــگیره یه سروF#m هزارتا سودا G#mداره

(  G#m  ــــــ  C#m  ــــــ  B  ــــــ  A  ــــــ  G#m  ــــــ  C#m  ــــــ  F#m  ــــــ  C#m  )2

C#mچقدر میتونی شیرین شی

G#mخوب بمونی بی هیچی

F#mدلبرِ کی بوBدی بهترینِC#m دنیا

Aمهرت به دل نشسته

G#mحتی با چشمِ بسته

F#mهیشکی به خودتB نمیرسه تو C#mهیچ جا

چه چشـAـمای یه رنگی

خداC#mدادی قشنگی

پس چه اصرF#mاریه با دلم بجنگیG#m

 

دل به دل راه داره دیدی قلبت هنوز جا داره …

G#m  ــــــ  C#m  ــــــ  B  ــــــ  A  ــــــ  G#m  ــــــ  C#m  ــــــ  F#m  ــــــ  C#m  )2

A  ــــــ  C#m  ــــــ  A  ــــــ  C#m

3.9/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *