FmشاعرترB♭mین عاشقت E♭مینگاشت با شعلهB♭m ات شب Cmحقیقت ندFmاشت

لب تر کنیB♭m هر چه خوD♭اهی شوE♭م دیوانهFm تا بی نهاE♭یت Dmروم

FmمیرD♭قصی E♭در یادم از Fmغیر از تو من آزادم

چونFm فریاE♭دی در B♭mصحرایی یا CmشبهایB♭m بی Cفردایی

چونFm رویاE♭یی از B♭mبیداری یا CmتنهاییB♭m از CدیداریFm

شاعرترین عاشقت مینگاشت …

Fmتلخی نکن با من ای یارِ آیینهCm رو

با چهره ام B♭mلحظه ایD♭ از جواE♭نی بگوFm

Fmبی ساحلتA♭ قایقB♭ و عزم و D♭دریا Cmکجاست

ای رسته B♭mدر خاطرD♭م این سرB♭ودن تو D♭را ست

میرقصی در یادم …

4.8/5 - (20 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *