چه حکمتی ست در این مردن در عاشقانه ترین مردن
و مغز را به فضا بردن و گریه را به خلا بردن
ببرD#m به نام خداC#وندت Bکه لطفِ خنجرِ
ابراهیم به#a تیز بودنِ احکام است
D#mنبخش مرتکبانتC# را توB حکمِ واجب
الاجرایی و #aعشق جوخه ی اعدام است
Bبه دستِ آه بسوزانم
کهG#m شعله ور شدنم دود است
C#کفن به سرفه Fdimبپوشانم
A#که سربه سر بدنم دود است
(D#mو نخ به نخ D#mدهنم C#دود است
Bغمت غلیظ ترین کام است A#هی) ۲
D#mسرنگ ها همگان C#قرمز و Bرنگها همگان
قرمز A#سماعِ مولویان قرمز
D#mجهان کران به کرانC# قرمزBکه نقشی از
رژِ گلگونت A#هنوز بر لبِ این جام است
Bبگو ستاره ی دردانه در G#mانزوای رصدخانه
C#کدام کوزهFdim شکست آن روز که A#با گذشتن نهصد سال
D#mهنوز حلقهD#m ی دستاC#نش
Bبه دورِ گردن خیام است A#هی
D#mهنوز حلقهD#m ی دستاC#نش
Bبه دورِ گردن خیام است A#هی
D#mببین چقدر اسیرمC# من Bچنان بكش
که پس از مردن A#هزار بار بمیرم من
D#mدسیسه های تو C#میبینی Bوریدِ پاک امیرم
من که#a در تدارک حمام است
Bچه حکمتی ست در این مردن در G#mعاشقانه ترین مردن
وC# مغز را به Fdimفضا بردن و A#گریه را به خلا بردن
D#mچه حکمتی ست
D#mکه در C#آغاز نگاBهِ من به سرانجام استA#

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *