E  ــــ  F#m  ــــ  F#m  ــــ  E  ــــ  D  ــــ  D

Dلبخند بزن به مهتاب Dنگو تارEیکه   F#mـــــF#mـــــE

اDز بوی بارون پیداست DبهـــEــار نزدF#mیکه ـــــF#mـــــE

Dخاطراتمون تازه Dمیشه Eسالی یک F#mبار ـــــF#m

Eجای Dاون که رفته رو همیشهD خاEلی بذF#mار

(مثل هرA سالE تا هــF#mــمیشه

Eبا تو این Dعیدم باز Eخاطره میشهF#m ) ۲

با تو این Dعیدم Eباز خاطره F#mمیــEــشــD

Dواست آرزو داDرم Eبهترینا F#mرو ــــF#mـــــE

Dبا یادِ تو میساDزم Eخاطره ها F#mرو

Aزندگی با یادت Eتازه تر میشه Dتو بهارم باDش ـــــE

Aهشتمین سینِ این سفرEه سادگی میشهD تو به یادم باش

 

مثل هر سال تا همیشه …

D  ــــ  D  ــــ  E  ــــ  A  ــــ  E  ــــ  D  ــــ  D  ــــ  E  ــــ  A

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *