B♭ـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm
CmـــــFmـــــGmـــــA♭ـــــFm
FmـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm
CmـــــFmـــــGmـــــA♭ـــــB♭
Cmمن سوختمGm اما دروCmنم یک لحظه B♭خاموA♭شت Gmنکردم
یک عمر مرA♭دم Gmهر دقیقهFm از بسE♭ فراموشت Gmنکردم
Gmاین سوA♭ختنهای همـGmـیشه Cmاز من یهB♭ مردِ دیگه Cmای ساخت
E♭از بس نگاهم هرB♭ طرف رفت Gmچیزی منوFm یاد Cmتو انداخت
Cmمن بوB♭دمو A♭آتیشِ Gmهر روز Fmمن A♭بودمو G♭این Fmوسعتِ Cmدرد
Cmهر روزِ B♭من A♭این GmسوختنFm بود B♭این شعله هاA♭ آتشکدCmم کرد
A♭ـــــFm6ـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm
A♭ـــــB♭ـــــCmـــــCmـــــG
CmـــــGmـــــB♭ـــــFmـــــC
Cmعشقِ توB♭ آتیـA♭ـشه Cmعزیزم رو زخمِB♭ من A♭مرهم Gmنمیشه
من هر چیFm از تو دور A♭میشم B♭این عشقGm در من کم Fmنمیشه

من بودمو آتیشِ هر روز …

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *