آکورد آهنگ بلاچاو از سارن

یه نفر از دور داره میخونه آسمون وحشت ما سفره ی طاعونه شرم از این کابوس شرم از این افسوس شرم از این رنج بیهوده پرده آخر زندگی از سر، روی تلی از خاکستر از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی […]