آکورد آهنگ از خون جوانان وطن از پرستو احمدی

-از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو و، جانم سرو و خدا سروا خمیده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین، داری نه آیین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، […]