آکورد آهنگ به سوی تو از مهران زاهدی

به سوی تو به شوقِ روی تو به طرف کوی تو سپیده دم آیم مگر تو را جویم بگو کجایی نشانِ تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا رهِ تو می پویم بگو کجایی ــــــــــــــــــــــــــــــ کــــــــــــــــــی رود رخِ ماهت از نظرم نظرم به غیر نامت کی نامِ دگر ببرم اگر […]