آکورد حیف از ماکان بند

نوشتم روی برگای خیس ابی من دوست دارم خدایی چشم انتظارم میدونم چشم به راهی   777 تو روستای دلم تو تک ساقه ی این شالیزاری من واسه تو بیدارو تو بی خبر از حاله من سر رو بالشتت میذاری چرا توی دلم بذر بی میلی میکاری حیف میتونستیم زندگی کنیم نکردیم جا اینکه دور […]