آکورد آهنگ آتشکده از مهدی یراحی و آروین صاحب

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ من سوختم اما درونم یک لحظه خاموشت نکردم یک عمر مردم هر دقیقه از بس فراموشت نکردم این سوختنهای همــیشه از من یه مردِ دیگه ای ساخت از بس نگاهم هر طرف رفت چیزی منو یاد تو انداخت من بودمو آتیشِ هر روز من بودمو این وسعتِ درد هر روزِ من […]