آدماG#m با همو تنهاC#mن هر کدوم D#یه جور معمانG#m

بعضیG#m واژه ها یه راC#mزن بعضی واD#ژه ها بی معنانG#m

آدماG# نقشای رنگیC#m گاهی شادD#ن گاهی غمگینG#m

آخه Eزندگی بنا A#نیست که سراD#سر باشه G#mشیرین

زیرِG# آسمونِ اینC#m شهر چرا دD#شمنی چرا G#mقهر

وقتی کهE میشه تهی D#کرد

جامِ زندگی رو از G#mزهر جامِ زندD#گی رو از G#mزهر

آدماG# خوابنو بیدارC#m آدما D#راضیو بیزارG#m

آدماE قصه ی جاA#ری قصشون D#قصه ی تکرارG#m

چیG# حقیقت C#mچی سرابه چی گناD#هه چی ثوابهG#m

چهره هایE آشناییD# صورتی

پشتِ نقاG#mبه D#پشتِ نقاG#mبه

آدما با همو تنهان هر کدوم یه جور معمان …

4.9/5 - (7 امتیاز)