Bm  ــــ  C  ــــ  D  ــــ  Em

Bm  ــــ  C  ــــ  D  ــــ  Em

BmــــCــــDــــEm

Emفصلِ پرDیشان شدنم Cرا بــBmـبین Emبی سر و ساDمان شدنم Cرا ببـBmـین

بی تو فرو Amریخته ام Dدر خوEmدم لحظه ی ویرCان شدنمBm را Emببین

Emکوچه پر از Dردِ قدمـCـهای توBmست Emپشتِ همینD پنجره میـCـخوانمتBm

پس تو کجاAmیی که نمـDـیبینمـEmـت پس تو کجاBmیی که نمیدAmانمت Bm

Emبی تو پر از داغِ پریشانیمBm مهرِ جنون خورده به پیشاCنیم Bm

Amپس تو کجایی که نمیبیـCـنیم Dپس تو کجاCیی که نمیداBmنیم

Bm  ــــ  C  ــــ  D  ــــ  Em

Am  ــــ  Bm  ـــ  C  ــــ  G

Bm  ــــ  Am  ــــ  G

Bmاین منم این Amساکتِ بی Bmهم صدا

Amاین منم این خسته ی بیC همسـBmـفر  Em

Emحسرتِ اAmفتاده ترینD سایه امG

غربتِ آواره ترین CرهگذBmر ،Am غربتِ آCواره ترین Amرهگذر Bm

 

بی تو پر از داغِ پریشانیم …

1.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *